Stanovy

Kategorie: SŽS

STANOVY SDRUŽENÍ
Sdružení železničních společností, z.s.

(dále také jako „Sdružení“)

 

I.

Název a sídlo Sdružení

 

1.     Název Sdružení je: „Sdružení železničních společností, z.s.“

 

2.     Sídlem Sdružení je: Tábor, U Bechyňské dráhy 755/4

 

II.

Účel Sdružení

 

1.     Hlavním účelem Sdružení je podporovat rozvoj a prosperitu železniční dopravy jakéhokoli druhu, tj. zlepšovat dlouhodobou strategickou pozici železniční dopravy při formulaci a praxi dopravní politiky na místní, regionální, národní a evropské či mezinárodní úrovni. 

 

2.     Sdružení zastupuje, prosazuje a hájí zájmy svých členů, i zájmy železniční dopravy jako celku u všech orgánů státní správy, místní samosprávy, i u ostatních orgánů veřejné správy na národní i mezinárodní úrovni a v mezinárodních organizacích. Prosazuje opatření proti narušování základních zásad přístupu k přepravnímu trhu a hospodářské soutěže ve vnitrostátním i mezinárodním železničním podnikání.

 

 

3.     Sdružení zastupuje a hájí zájmy svých členů i zájmy železniční dopravy jako celku ve vztahu k veřejnosti, zejména informuje veřejnost o odborné a profesní problematice a spolupracuje se sdělovacími prostředky.

 

 

 

III.

Činnost Sdružení

 

1.     Sdružení zprostředkovává svým členům vzájemné kontakty, poskytuje prostor pro odbornou diskusi, informace o objektech zájmu a organizuje pro své členy, odbornou i širokou veřejnost akce související s plněním účelu Sdružení.

 

2.     Sdružení organizuje osvětové akce pro odbornou i laickou veřejnost, vydává a distribuuje publikace, brožury, letáky, multimediální nosiče a propagační materiály, provozuje internetové portály a poskytuje poradenskou a konzultační činnost.

 

 

3.     Žádná z hlavních činností Sdružení není podnikáním ani výdělečnou činností.

a)     Výdělečná činnost může být součástí vedlejší činnosti Sdružení, a to za předpokladu, že jsou splněny základní podmínky:

b)     tato výdělečná činnost je prostředkem dosahování účelu Sdružení, ke kterému bylo založeno;

c)     tato výdělečná činnost nedosahuje takové úrovně, aby ji bylo možné považovat za činnost srovnatelnou s podnikáním, tedy za soustavnou činnost provozovanou za účelem dosahování zisku;

d)     tato výdělečná činnost není konkurenční povahy vůči podnikání v železniční dopravě.

 

4.     Je-li při činnosti Sdružení dosaženo zisku, použije Sdružení zisk k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, včetně úhrady své vlastní správy, případně k dalšímu rozvoji Sdružení.

 

 

IV.

Členství

 

1.     O přijetí člena do Sdružení rozhoduje Členská schůze na základě písemné či emailové žádosti. Žádost o členství musí obsahovat označení žadatele společně s identifikačními údaji a sdělením, o jaký druh členství žadatel žádá. V žádosti o členství musí žadatel projevit souhlas se stanovami Sdružení.

 

2.     V rozhodnutí o přijetí žadatele za člena Sdružení se uvede výše ročního členského příspěvku, splatnost a způsob úhrady. Členství vzniká zápisem člena do seznamu členů Sdružení nejpozději do 14 dnů poté, kdy je žadatelem zaplacen roční členský příspěvek.

 

3.     Členem Sdružení se může stát fyzická i právnická osoba. Je-li členem právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu nebo jím pověřená osoba dle způsobu zastoupení společnosti uvedeném v obchodním rejstříku

 

4.     Členové mají právo na informace týkajících se Sdružení, včetně práva nahlížet do dokumentů Sdružení.

 

5.     Členové jsou povinni dodržovat stanovy Sdružení.

 

6.     Členové jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo poškodit dobré jméno a zájmy Sdružení i jeho ostatních členů.

 

7.     Každý člen Sdružení je povinen uhradit roční členský příspěvek. Roční členský příspěvek stanoví členská schůze zvlášť pro řádné, spolupracující a sledující členy. Nebude-li stanovená výše ročního členského příspěvku členskou schůzí schválena, platí pro následující období ve stejné výši jako v období předcházejícím.  

 

8.     Sdružení vede seznam členů. Oprávnění provádět zápisy a výmazy v/do seznamu členů má předseda, popř. osoba jím pověřená. Každý člen má právo po předchozí domluvě nahlédnout do seznamu členů a pořídit si z něho na svůj náklad opisy nebo výpisy. Každý člen má právo, aby mu Sdružení vystavilo potvrzení, že je jejím členem.

 

9.     Členství zaniká

a)     Dobrovolným vystoupením člena

b)     Zánikem či úmrtím člena nebo rozhodnutím o omezení svéprávnosti člena.

c)     Nezaplacením ročního členského příspěvku ani po uplynutí náhradní lhůty určené ve výzvě k zaplacení.

d)     Zánikem Sdružení.

e)     Vyloučením člena. Vyloučit člena je možné v případě, že jeho činnost je v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem, směřuje proti cílům Sdružení, popř. je v rozporu se zájmy Sdružení, zejména pokud maří naplnění účelů, pro které bylo Sdružení zřízeno anebo jinak Sdružení poškozuje, ačkoliv byl na závadnost svého chování upozorněn a byl vyzván ke zdržení se takového chování. Návrh na vyloučení jiného člena může podat kterýkoliv plně svéprávný člen. Návrh musí být podán písemně, řádně odůvodněn a doručen předsedovi. Takto doručený návrh na vyloučení člena předkládá předseda nejbližší členské schůzi. Člen, o jehož vyloučení se má hlasovat, má právo se veřejně k návrhu vyjádřit. Nepřítomnost takového člena na členské schůzi nebrání jednání o jeho vyloučení a přijetí rozhodnutí o jeho vyloučení. V případě zániku členství z jakéhokoliv důvodu nevzniká členovi nárok na vrácení alikvotní části již uhrazeného členského příspěvku ze strany Sdružení

 

10.  Členství ve Sdružení je rozděleno do kategorií:

a)     Řádný

b)     Spolupracující

c)     Sledující

 

10a

Řádný člen

 

1.     Řádným členem Sdružení se může stát fyzická i právnická osoba činná v oboru železniční dopravy nebo oboru souvisejícím. Je-li členem právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu nebo jím pověřená osoba dle způsobu zastoupení společnosti uvedeném v obchodním rejstříku.

 

2.     Řádný člen má právo účastnit se členské schůze a podílet se svým hlasem na rozhodování.

 

3.     Řádný člen resp. jeho zástupce má právo předkládat návrhy a podněty k činnosti Sdružení i k projednání v rámci členské schůze.

 

4.     Řádný člen Sdružení má právo být navržen a volen jako statutární orgán, popř. jako člen řídícího orgánu (výboru).

 

 

 

10b

Spolupracující člen

 

1.     Spolupracujícím členem Sdružení se může stát fyzická i právnická osoba činná v oboru železniční dopravy, nebo v oboru souvisejícím. Je-li členem právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu nebo jím pověřená osoba dle způsobu zastoupení společnosti uvedeném v obchodním rejstříku.

 

2.     Spolupracující člen má právo účastnit se členské schůze, nemá však právo hlasovat.

 

3.     Spolupracující člen má právo předkládat návrhy a podněty k činnosti Sdružení i k projednání v rámci členské schůze či výboru.

 

4.     Spolupracující člen nemá právo být navržen a volen jako statutární orgán, ani jako člen řídícího orgánu (výboru).

 

10c

Sledující člen

 

1.     Sledujícím členem Sdružení se může stát jakákoliv fyzická i právnická osoba. Je-li členem právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu nebo jím pověřená osoba dle způsobu zastoupení společnosti uvedeném v obchodním rejstříku.

 

2.     Sledující člen má právo účastnit se členské schůze Sdružení, nemá však právo na ní hlasovat.

 

3.     Sledující člen může doporučit návrhy a podněty k činnosti Sdružení i k projednání v rámci členské schůze či výboru.

 

4.     Sledující člen nemá právo být navržen a volen jako statutární orgán, ani jako člen řídícího orgánu (výboru).

V.

Orgány Sdružení

 

1.     Nejvyšším orgánem Sdružení je členská schůze.

2.     Řídícím orgánem Sdružení je výbor.

3.     Statutárním orgánem Sdružení je předseda.

 

 

 

VI.

Členská schůze

 

1.     Členská schůze je nejvyšším orgánem Sdružení a je tvořena shromážděním řádných členů Sdružení.

 

2.     Členská schůze je usnášeníschopná za účasti poloviny (1/2) všech řádných členů Sdružení.

 

3.     Usnesení přijímá členská schůze většinou hlasů přítomných řádných členů.

 

4.     Členskou schůzi svolává předseda dle potřeby či na žádost řádného člena Sdružení, nejméně však jednou za rok.

 

5.     Členská schůze především:

a)     přijímá členy

b)     rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku

c)     volí a odvolává statutární orgán

d)     rozhoduje o změnách stanov

e)     projednává činnost Sdružení

f)      schvaluje výroční zprávy o činnosti a výsledku hospodaření Sdružení za uplynulé období

g)     jmenuje likvidátora při zrušení Sdružení

 

6.     Členská schůze může přijímat svá rozhodnutí také per rollam, tzn. mimo zasedání, a to písemně nebo prostřednictvím e-mailu nebo jiným způsobem dálkové či elektronické komunikace, která umožňuje zachytit projev vůle jednajících a hlasujících. Návrh k usnesení musí obsahovat podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se mají řádní členové vyjádřit. Nevyjádří-li řádný člen ve stanovené lhůtě nesouhlas s návrhem, platí, že s návrhem usnesení souhlasí. Předseda oznámí řádným členům e-mailem výsledek hlasování, a za předpokladu, že bylo usnesení přijato, oznámí i celý obsah přijatého usnesení.

 

VII.

Výbor

 

1.     Výbor řídí činnost Sdružení a rozhoduje ve všech věcech, které nejsou těmito stanovami, právními předpisy nebo rozhodnutím členské schůze svěřeny do pravomoci jiných orgánů Sdružení (předsedy).

 

2.     Členem výboru může být zvolen jen řádný člen Sdružení.

 

3.     Výbor má pět (5) členů a skládá se z předsedy, místopředsedy, a dalších tří členů výboru.

 

4.     Výbor je volen členskou schůzí na období tří (3) let. Volba členů výboru se musí konat nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne skončení volebního období.

 

5.     Výbor se schází dle potřeby, a to alespoň jednou čtvrtletně. Výbor rozhoduje prostou většinou všech svých členů. Klesne-li počet členů výboru pod tři (3), je povinností zbývajících členů výboru nejpozději do dvou (2) měsíců svolat mimořádnou členskou schůzi, na níž bude zvolen nový výbor.

 

6.     Do působnosti výboru patří zejména:

a)     rozhodování o aktuálních otázkách všeobecné agendy v průběhu roku mezi konáním členských schůzí,

b)     koordinace veškerých akcí Sdružení,

c)     zastupování a jednání s ostatními subjekty v zájmu Sdružení,

d)     podání návrhu na vyloučení člena Sdružení členské schůzi,

e)     předkládání plánu akcí na příslušný kalendářní rok členské schůzi,

f)      rozhodování o výdajích Sdružení, které nejsou svěřeny členské schůzi

 

7.     O jednání výboru se vyhotovuje zápis, který musí obsahovat alespoň datum, čas a místo konání členské schůze, přijatá rozhodnutí, výsledky hlasování, námitky členů výboru a seznam zúčastněných členů výboru. Zápis podepisuje předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda).

 

 

VIII.

Předseda

 

1.     Předseda je volen na dobu neurčitou, dokud není členskou schůzí odvolán, nebo pozbude členství ve Sdružení.

 

2.     Předseda jedná za Sdružení samostatně.

 

3.     Předseda není oprávněn vystupovat za Sdružení při činnostech, které nesouvisejí s činnostmi a účelem Sdružení.

 

4.     Nemůže-li předseda vykonávat svou funkci, je zastoupen místopředsedou.

 

5.     Předseda může z funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to písemně orgánu všem členům. Jeho funkce končí posledním dnem měsíce, ve kterém bylo písemné odstoupení člena z jeho funkce doručeno tomuto orgánu Sdružení.

 

6.     Za předsedu, který odstoupil, je odvolán nebo pozbyl členství, nastupuje do funkce místopředseda. Předseda je následně zvolený členskou schůzí svolané za tímto účelem nejpozději do 30 dnů.

 

IX.

Místopředseda

1.     Místopředseda zastupuje předsedu, nemůže-li předseda vykonávat svou funkci, nebo pokud k tomu byl předsedou přímo pověřen.

 

2.     Místopředseda řídí jednání výboru nebo členské schůze v případě nepřítomnosti předsedy, nebo pokud k tomu byl předsedou přímo pověřen.

 

 

 

X.

Hospodaření

 

1.     Majetek Sdružení tvoří zejména peněžní prostředky, které mohou být uloženy na bankovních účtech u tuzemské banky, dále ostatní movitý nebo nemovitý majetek a jiné penězi ocenitelné hodnoty.

 

2.     Příjmy Sdružení tvoří členské příspěvky, příjmy z akcí pořádaných Sdružením, dále úroky z uložených peněžních prostředků a další příjmy.

 

3.     Výdaje Sdružení tvoří zejména provozní, administrativní, marketingové výdaje spojené s pořádáním akcí a další výdaje.

 

 

 

XI.

Zánik Sdružení

 

1.     O zániku Sdružení bez právního nástupce je oprávněna rozhodnout členská schůze. V takovém případě členská schůze rovněž zvolí na návrh výboru likvidátora. Případný likvidační zůstatek se rozdělí alikvotním dílem mezi všechny členy Sdružení, kteří byli členy Sdružení ke dni rozhodnutí členské schůze o zániku Sdružení bez právního nástupce.

 

2.     Likvidátor zvolený členskou schůzí zejména:

a)     dokončí běžné záležitosti Sdružení

b)     vypořádá všechny povinné platby včetně daní a poplatků,

c)     vypořádá závazky Sdružení

d)     vymůže pohledávky Sdružení

e)     zpeněží majetek Sdružení

f)      sestaví účetní závěrku, zprávu o průběhu likvidace a případné další právními předpisy požadované dokumenty,

g)     zašle zprávu o průběhu likvidace členům posledního výboru,

h)     vypořádá případný likvidační zůstatek dle článku IX. odst. 1 těchto stanov.

 

3.     O sloučení Sdružení s jiným právním subjektem je oprávněna rozhodnout jen členská schůze.

 

 

 

 

 

 

 

XII.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

1.     Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 20. 3. 2023

 

2.     Stanovy mohou být měněny jen rozhodnutím Členské schůze a postupem schváleným v těchto stanovách.

 

3.     Práva a povinnosti členů Sdružení, jakož i další interní poměry Sdružení v těchto stanovách výslovně neupravené se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 
Sobota 13. května 2023